Potrebujete chladiace alebo mraziace zariadenie len na krátky čas? Máme riešenie!

Ponúkame na prenájom chladničky a mrazničky.
Cena prenájmu je 20 €/deň. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene.

O podrobnostiach sa informujte telefonicky alebo e-mailom.
Tel: 0911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com

Vážený partner,
v závislosti od aktuálne meniacich sa cien dodávateľov sa môžu meniť predajné ceny. Pri každej Vašej objednávke Vám ceny preveríme a potvrdíme.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Záručná doba, záručné podmienky

záruka

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim alebo spotrebiteľom (ďalej len spotrebiteľ), ktorý je povinný skontrolovať, či výrobok nie je mechanicky poškodený, lebo neskoršia reklamácia nebude uznaná. Predajca poskytuje spotrebiteľovi na zakúpený výrobok podľa účelu použitia záručnú dobu a bezplatný servis v dĺžke a rozsahu uvedenom v tomto záručnom liste. Doba trvania záručnej doby a bezplatného servisu je uvedená na prednej strane v okienku záruka. PRÍKLAD – 24 mesiacov (záručná doba), 12 + 12 mesiacov (12 mesiacov záručná doba + 12 mesiacov bezplatný servis*) a pod.

Výrobky so záručnou dobou 24 mesiacov, alebo s dlhšou záručnou dobou, prípadne doplnenou o bezplatný servis*, sú určené výhradne pre použitie v domácnosti.

Výrobky so záručnou dobou kratšou ako 24 mesiacov (napr. 12 mesiacov, 12+12 mesiacov, alebo 6 + 18 mesiacov) sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti.

Výrobok si môže uviesť do hodu sám spotrebiteľ v súlade s návodom na použitie ktorý je priložený ku každému výrobku v balení alebo pribalený na obale výrobku len v prípade ak v návode nie je uvedená povinnosť zapojenia výrobku autorizovaným servisom. Zapojenie prevedie autorizovaný servis na náklady spotrebiteľa, pokiaľ nebolo dohodnuté s predávajúcim inak.

Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku.

 1. ) Závady v záručnej dobe

Ak sa na výrobku v záručnej dobe prejaví závada, má spotrebiteľ právo aby táto vada bola včas a bezplatne odstránená, prípadne – ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné – môže spotrebiteľ požadovať výmenu výrobku, ak sa vada týka len časti výrobku – výmene tejto časti. Ak takýto postup nie je možný, môže spotrebiteľ od predávajúceho požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku, alebo pri významnom rozpore s kúpnou zmluvou môže od tejto zmluvy odstúpiť.

Právo zo záruky, prípadne bezplatný servis*, uplatňuje spotrebiteľ u najbližšieho autorizovaného servisu, ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie a v prípade uplatnenia práva na opravu túto opravu bezplatne prevedie. Pri uplatnení iných práv zo záruky rieši spotrebiteľ reklamáciu s predajcom.

Vyhľadanie a doporučenie najbližšieho servisného technika v rámci záručnej opravy v danom regióne, zabezpečuje predajca.

 1. ) Predmet záruky

Predmetom záruky sú vady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku.

Záruka platí pri splnení nasledujúcich podmienok:

 1. boli dodržané všetky pokyny uvedené v návode na použitie a iné sprievodné dokumentácie (napr. správna inštalácia a obsluha), ďalej pokyny uvedené na samotnom výrobku (nalepené štítky a výstražné upozornenia)
 2. všetky záručné opravy boli prevedené výhradne autorizovaným servisom
 3. bol predložený riadne vyplnený záručný list a doklad o zakúpení výrobku
 4. výrobok bol používaný v súlade so svojim určením

 

 1. ) Dôvody na neuznanie reklamácie
 2. nepredloženie riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku
 3. neoprávnená manipulácia so záručným listom a dokladom o zakúpení výrobku   (prepisovanie a pod.)
 4. závada bola spôsobená vonkajšími podmienkami (napr. Porucha v elektrickej sieti a jej súčastí alebo v bytovej inštalácii)
 5. výrobok bol kúpený ako bazárový v II. akosti alebo bol používaný
 6. ak závada bola spôsobená:
 • poškodením výrobku nesprávnym používaním alebo neriadením sa podľa návodu na použitie
 • mechanickým poškodením kuriérom alebo zmluvným autodopravcom po prevzatí
 • mechanickým poškodením výrobku alebo jeho časti aj počas používania
 • pri nevhodnom výbere výrobku do nevyhovujúceho prostredia pre správny chod výrobku. (napr. príliš vysoká alebo nízka okolitá teplota v °C na prevádzke v okolí výrobku, nevyhovujúce rozmery, nesprávne farby a prevedenia)
 • nadmerné a bezohľadné zaobchádzanie s výrobkom
 • neodbornou obsluhou výrobku
 • neodborným zásahom tretej osoby
 • neodbornou inštaláciou výrobku
 • používaním výrobku v rozpore s jeho určením
 • nevhodným skladovaním
 • živelnou udalosťou

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa viažu ku kúpe veci podľa zvláštnych právnych predpisov.

 1. )*Bezplatný servis – nemá charakter záručnej doby zo zákona! Je to ľubovoľná vôľa dodávateľa a predajcu.

*(BEZPLATNÝ SERVIS), pri bezplatnom servise sa rozumie:

Dodatočná predĺžená záruka je bonusom od dodávateľa/výrobcu, pričom nezahŕňa podmienky podľa zákona ale podmienky určujúce dodávateľom/výrobcom, ktoré sú uvedené v záručných listoch. V predĺženom bezplatnom servise má spotrebiteľ nárok na nižšie uvedený materiál, ostatné náklady za opravu si hradí podľa cenníka servisných technikov . Doba bezplatného servisu, uvedená na prednej strane záručného listu, začína plynúť ukončením záručnej doby, pri dodržiavaní podmienok záruky. (Spotrebiteľovi nevzniká nárok v predĺženej záruke na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu výrobku za nový, vrátenie peňazí ak je chyba neodstrániteľná). Bezplatným servisom sa rozumie poskytnúť iba nižšie uvedený materiál na opravu zadarmo. Ostatný spotrebný materiál použitý pri oprave, cena práce a cestovné náklady (mechanika/servisného technika) alebo prevoz výrobku na dielňu a pod., hradí spotrebiteľ. V období bezplatného servisu má spotrebiteľ právo na poskytnutie týchto náhradných dielov zadarmo:

 • motorkompresor (agregát)
 • výparník
 • termostat
 1. ) Likvidácia obalov nového spotrebiča

Všetky použité obalové materiály je možné bezpečne zlikvidovať. Kartóny odovzdajte do zberne papiera, Fólie PE a obloženie PS je bez freónov. Tieto látky môžete odovzdať do recyklačného strediska, kde môžu byť znovu využité alebo do nádob určených v obci na ich zber.

Adresu najbližšieho recyklačného strediska zistíte na Vašom obecnom úrade.

 1. )Likvidácia starého spotrebiča

Starý alebo vyradený spotrebič urobte ihneď nepoužitenľým. Vytiahnite zástrčku a odrežte pripojovací kábel. Uzávery a zámky odstráňte, alebo poškoďte. Zabránite tomu, aby sa hrajúce deti mohli zatvoriť v spotrebiči a dostali sa do ohrozenia života.

Chladničky a mrazničky obsahujú izolačné plyny a chladivo, ktoré musia byť odborne zlikvidované. Dbajte prosím na to, aby ste pri prevoze k likvidácii nepoškodili potrubie chladiaceho okruhu, mohlo by prísť k úniku chladiva. Na likvidáciu využite príslušné obecné strediská likvidácie. Informácie o likvidácii a recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

GASTRO- chladničky a mrazničky- ktoré sú určené na výrobnú činnosť alebo poskytovanie služieb v rámci podnikateľskej činnosti

12 mesiacov plná záruka + 12 mesiacov bezplatný servis* ak sú uvedené v záručnom liste

DOMÁCE- chladničky a mrazničky- ktoré sa určené výhradne na domáce použitie

24 mesiacov plná záruka + 12 mesiacov bezplatný servis* ak sú uvedené v záručnom liste

V prípade že zistí autorizovaný servis pri záručnej oprave porušenie podmienok pre výhradné použitie iba v domácnosti, zákazníkovi môže byť znížená záruka alebo sa reklamácia neuzná.

V prípade stratenia záručného listu je možné u dodávateľa žiadať nový Z.L. Do nového záručného listu bude vložené pôvodné výrobné číslo výrobku a bude mu pridelený nový unikátny kód s pôvodným dátumom zakúpenia len v prípade predloženia platného daňového dokladu o kúpe. Spotrebiteľovi sa uznáva pôvodná doba záruky od zakúpenia.

Na výrobky zakúpené mimo Slovenskú republiku s cudzím záručným listom, záručné opravy neposkytujeme.REKLAMAČNÝ PORIADOK


1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Spoločnosť Thermotechnika Crown Cool, s.r.o.  (ďalej len „TC s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3.Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni TC s.r.o. , t.j. zároveň je zverejnený na internetovej stránke TC s.r.o.  www.tcslovakia.com

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. TC s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, TC s.r.o.   však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).

2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže TC s.r.o.   poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

2.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

2.8. Ak TC, s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto TC s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však TC s.r.o.  o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré TC s.r.o. zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť TC s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

2.9. Predávajúci výslovne prehlasuje, že neručí za opravu či výmenu tovaru bez rizika straty programov a dát.

2.10. Za škody na tovare spôsobené poruchou zariadenia predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť. Povinnosťou a zodpovednosťou kupujúceho je postarať sa o tovar skladovaný v zariadení (napr. náhradnou chladničkou), náhradné zariadenie po dobu opravy predávajúci neposkytuje.

3.UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

3.1.  Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka). Adresy a telefónne kontakty záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v TC s.r.o.

3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
4.VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v TC s.r.o.

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),

v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
6.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU PODĽA PRÍSNEJŠÍCH ZÁSAD

6.1. TC s.r.o. a zákazník môžu dohodnúť zodpovednosť TC s.r.o. za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon (§ 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka); uvedené sa nevzťahuje na tovar osobnej hygieny, v prípade vád ktorého TC s.r.o. nezodpovedá zákazníkom podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon.

6.2. TC s.r.o. poskytuje zákazníkom 14 dní od dátumu nákupu tovaru na odskúšanie jeho funkčnosti (len jednorazové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 14 dní) a navrhuje uzavretie dohody o prísnejšej zodpovednosti TC s.r.o. za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad uvedených v bode 6.3. každému zákazníkovi, ktorý si uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu tovaru z dôvodu jeho nefunkčnosti a v prípade tovaru – veľká biela technika aj z dôvodu mechanického poškodenia a nepožiadal o poskytnutie záruky písomnou formou (t.j. o potvrdenie záručného listu) v deň nákupu, ani počas 14 dní odo dňa nákupu a chce splniť podmienky podľa bodu 6.4 a 6.5. Uvedené sa neuplatní resp. TC s.r.o. nenesie zodpovednosť v rozsahu stanovenom v tomto článku 6. (zodpovednosť podľa prísnejších zásad) v prípadoch, kedy tovar vykazuje vadu spôsobenú nesprávnym použitím tovaru zákazníkom; v takom prípade sa neuplatní postup podľa bodov 6.3 a nasledujúcich tohto článku a pri vrátení tovaru zákazníkom sa uplatní postup vymedzený v článku 6 (záručné reklamácie) a to isté platí aj pri tovare osobnej hygieny (nevzťahuje sa 6).

6.3. Ak zákazník zistí, že tovar je nefunkčný a z toho dôvodu do 14 dní od dátumu nákupu uplatní reklamáciu. TC s.r.o. mu nad rámec zákona poskytuje právo na okamžitú výmenu tovaru alebo okamžité odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj v prípadoch, keď podľa zákona by mal len právo na opravu alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri tovare - veľká biela technika TC s.r.o. poskytuje kupujúcemu nad rámec zákona právo na okamžitú výmenu tovaru alebo okamžité odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) okrem dôvodu podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak kupujúci zistí mechanické poškodenie (napr. škrabance, preliačeniny) tovaru – veľká biela technika a z toho dôvodu do 14 dní od dátumu nákupu uplatní reklamáciu.

6.4. TC s.r.o. zodpovedá za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad tak, ako je uvedené v bode 6.3. za súčasného splnenia týchto podmienok:

a) kupujúci uplatní reklamáciu do 14 dní od dátumu nákupu z dôvodu nefunkčnosti tovaru,

b) kupujúci predloží doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukáže, že tovar bol kúpený v spoločnosti TC s.r.o.,

c) kupujúci predloží potvrdenie záručného servisu o existencii vady (to platí len u tovaru - veľká biela technika),

d) kupujúci predloží tovar zabalený v originálnom nepoškodenom obale (originálny obal pozostáva z polystyrénu, fólie a krabice) s príslušenstvom,

e) tovar nejaví známky používania (to neplatí u tovaru, ktorý nemožno vyskúšať bez toho, aby sa na ňom neprejavili známky používania, napr. fritézy, kávovary a iný tovar, ktorý na vyskúšanie potrebuje použitie materiálu, ktorý na ňom zanechá známky používania),

f) kupujúci predloží nepotvrdený záručný list (to neplatí u veľkej bielej techniky, kde predávajúci záručný list potvrdí vždy v deň odovzdania tovaru),


g) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

6.5. TC s.r.o. zodpovedá za mechanické poškodenie (napr. škrabance, preliačeniny) predaného tovaru – veľká biela technika podľa prísnejších zásad tak, ako je uvedené v bode 7.3. za súčasného splnenia podmienok uvedených v bode 6.4. (okrem podmienky pod písm. c)) a týchto podmienok:

a) tovar – veľká biela technika nebol vôbec uvedený do prevádzky,

b) ak predávajúci zabezpečoval dovoz tovaru – veľká biela technika kupujúcemu, kupujúci za prítomnosti zamestnancov predávajúceho tovar – veľká biela technika pri dovoze rozbalil, prehliadol a v prípade zistenia mechanického poškodenia priamo u zamestnancov predávajúceho prítomných pri obhliadke uplatnil reklamáciu podľa prísnejších zásad.

6.6. Je výlučne na zákazníkovi, či využije práva, ktoré mu TC s.r.o. poskytuje v bode 6. tohto Reklamačného poriadku. Ak zákazník uplatní reklamáciu podľa bodu 6.3. má sa za to, že došlo k dohode Tc s.r.o. a zákazníka podľa § 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia bodu 6. tohto Reklamačného poriadku o zodpovednosti za vady predaného tovaru podľa prísnejších zásad nahrádzajú písomné potvrdenie (záručný list), ktorý je Tc s.r.o. podľa § 502 ods. 2 Občianskeho zákonníka povinná zákazníkovi o takejto dohode o zodpovednosti podľa prísnejších zásad vydať.

7.7. Ak zákazník nespĺňa podmienky reklamácie podľa prísnejších zásad, jeho reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

7.8. Predávajúci je povinný na žiadosť zákazníka poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. vydať a potvrdiť záručný list). Ak zákazník z dôvodu ponechania si možnosti využitia bodu 6. tohto reklamačného poriadku nepožiadal o poskytnutie záruky písomnou formou (t.j. o potvrdenie záručného listu) v deň nákupu, ani počas 14 dní odo dňa nákupu, predávajúci mu na jeho žiadosť vydá a potvrdí záručný list kedykoľvek neskôr po predložení dokladu o kúpe prípadne preukázaní, že tovar bol kúpený v TC s.r.o., iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti.

 

REFERENCIE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Viac

NOVINKY A AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Prihláste sa na odber newsletteru pre najnovšie správy, akcie!
So zadaním mojej emailovej adresy súhlasím, aby Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. s cieľom vytvorenia všeobecnej štatistiky
sledovala moju aktivitu v rámci newsletterov, ktoré budem dostávať na zadanú emailovú adresu (napr. otvorenie správy, kliknutie).