Potrebujete chladiace alebo mraziace zariadenie len na krátky čas? Máme riešenie!

Ponúkame na prenájom chladničky a mrazničky.
Cena prenájmu je 20 €/deň. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene.

O podrobnostiach sa informujte telefonicky alebo e-mailom.
Tel: 0911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com

Vážený partner,
v závislosti od aktuálne meniacich sa cien dodávateľov sa môžu meniť predajné ceny. Pri každej Vašej objednávke Vám ceny preveríme a potvrdíme.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Zásady ochrany súkromia (Privacy Policy)

Zásady ochrany súkromia

Spoločnost THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. IČO: 36 550 809, so sídlom 941 31 Dvory nad Žitavou, Krajná ul. 2640 („Správca“ alebo „naša Spoločnost“ alebo „my“), prevádzkovateľ webovej stránky a internetového obchodu www.tcslovakia.com, prehlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj "osobné údaje") sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, a preto osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. V týchto zásadách spracovania osobných údajov ("Zásady") by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Tieto Zásady sa vzťahujú:

 • na našich zákazníkov;
 • zamestnancov, ktorí pracujú pre našich zákazníkov;
 • návštevníkov webových stránok;
 • distribútorov;
 • našich dodávateľov (a potenciálnych dodávateľov);
 • zamestnancov týchto dodávateľov a
 • zmluvných partnerov.

Tieto Zásady popisujú:

 • osobné údaje, ktoré Vás identifikujú a ktoré zhromažďujeme;
 • spôsob používania týchto osobných údajov;
 • právne východiská, na základe ktorých spracovávame tieto osobné údaje;
 • s kým tieto osobné údaje zdieľame, a
 • ako tieto osobné údaje uchovávame.

Ak chcete získať ďalšie informácie o právach súvisiacich s ochranou osobných údajov, alebo chcete niektoré z nich uplatniť, kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom na adrese info@tcslovakia.com.

Tým, že navštívite alebo prechádzate naše webové stránky, kontaktujete nás prostredníctvom sociálnych médií alebo pre nás pracujete, ponúkate nám tovar alebo služby, používate niektoré z našich produktov alebo služieb, ktoré Vám poskytujeme, alebo nám svoje osobné údaje poskytujete inak, potvrdzujete, že ste si prečítali úplné znenie týchto Zásad.

1. Spracovanie Vašich osobných údajov

Niektoré osobné údaje môžeme získať priamo od Vás. Niektoré osobné údaje však môžeme získať od tretích strán, napríklad Vášho zamestnávateľa alebo pracovnej agentúry, predajcov, ktorých ste zákazníkom, mediálnych agentúr, spoločností prevádzkujúcich prieskum trhu, našich dodávateľov, spoločností skupiny TC Group, verejných webových stránok, agentúr (vrátane rezervačných agentúr) a verejných orgánov (vrátane colných úradov), ktoré sú v týchto Zásadách spoločne označované ako "externé zdroje".

 1. Osobné údaje, ktoré nám dáte (alebo ktoré dostaneme z externých zdrojov):

  Vy alebo Váš zamestnávateľ alebo pracovná agentúra nám môžete poskytnúť osobné údaje o sebe vyplnením objednávkových formulárov, vytvorením účtu v našej Spoločnosti, alebo keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom alebo inými prostriedkami. To zahŕňa napríklad prípady, kedy nám Váš zamestnávateľ poskytne Vaše osobné údaje, aby mohol využívať naše služby. Vy alebo externé zdroje nám tiež môžete dávať osobné údaje o svojej osobe, keď nám Vy alebo externý zdroj ponúkate alebo poskytujete služby.

  Môže sa jednať o:
  1. Údaje o Vašej osobe:
   • meno, priezvisko;
   • názov Vašej pozície;
   • názov spoločnosti;
   • e-mailovú adresu;
   • Vaše telefónne číslo;
   • informácie o účte;
   • adresu Vašej spoločnosti;
   • údaje uvedené v korešpondencii;
   • aktualizácie údajov, ktoré nám boli poskytnuté, a
   • ak navštevujete naše pracoviská (vrátane pobočiek) - záznamy z priemyselných kamier.

  2. Údaje o návštevníkoch našich webových stránok a prípadne užívateľoch našich aplikácií:
   • Vaša IP adresa (ak navštívite naše webové stránky);
   • Vaše užívateľské meno;
   • Vaše správanie na našich webových stránkach (napríklad stránky, na ktoré ste klikli) alebo prípadne v našich aplikáciách;
   • podrobnosti a históriu Vašich objednávok, a
   • ak ste poskytovateľom služieb, aby sme mohli monitorovať efektivitu a hospodárnosť služieb, ktoré nám poskytujete.

  3. Údaje o tovare alebo službách, ktoré Vám poskytujeme:
   • údaje potrebné na poskytovanie tovarov alebo služieb pre Vás (vrátane údajov z formulárov na otvorenie účtu, podrobností o objednávke, histórie objednávok, údajov pre platby, doručovacej adresy, požiadaviek a obmedzení spojených s doručením, obchodných referencií a daňových informácií a pod.);
   • meno, ktoré ste uviedli pre personalizované produkty;
   • údaje pre zákaznícke služby, a
   • údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing.

  4. Údaje o službách a produktoch, ktoré získavame od Vás alebo Vášho zamestnávateľa (vrátane napríklad: reštaurácií, pivovarov, barov, veľko- a maloobchodníkov, mediálnych kontaktov, dopravcov, skladov, poskytovateľov zariadení a služieb pre technickú podporu, technikov a ďalších zmluvných partnerov):
   • Vaša webová stránka;
   • životopisy, ponuky a údaje z výberových konaní;
   • pracovné kontaktné informácie (telefónne číslo, poštová adresa, e-mailová adresa);
   • adresa, číslo dokladu totožnosti;
   • kontaktné informácie pre naliehavé situácie;
   • informácie o nehodách na pracovisku alebo zdravotné a lekárske záznamy (relevantné pre Váš pracovný pomer u nás);
   • pracovná doba (nadčasy a smeny, odpracované hodiny a štandardná pracovná doba oddelenia);
   • podrobnosti o mzde, preplatených výdavkoch a bankových účtoch;
   • údaje z testovania na drogy a alkohol a zdravotných prehliadok;
   • informácie zo súdnych konaní a vyšetrovaní.

  5. Pokiaľ k nadviazaniu kontaktu s nami alebo zisteniu informácií o našich produktoch alebo službách použijete sociálne médiá, údaje z Vášho profilu (vrátane Vašich preferencií a komunikácie s nami na danej sociálnej sieti) a údaje, ktoré zverejňujete na nástenkách, ktoré súvisia s naším podnikaním.
  6. Ak navštívite naše akcie, fotografie a videozáznamy z akcie (o tom Vás budeme tiež informovať v priebehu akcie).

  7. Niektoré osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, alebo ktoré nám Vy alebo tretej strane poskytnete (vrátane údajov o Vašom zamestnávateľovi alebo pracovnej agentúre), môžu byť považované za osobitné kategórie údajov. Osobitné kategórie údajov obsahujú údaje o Vašom fyzickom a duševnom zdraví. Upozorňujeme, že niektoré typy osobných údajov potrebujeme zhromažďovať, aby sme Vám mohli poskytovať služby, alebo aby ste Vy alebo externé zdroje mohli poskytovať služby nám. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, alebo ak nás požiadate o ich odstránenie, možno už naďalej nebudete mať prístup k nášmu tovaru a službám alebo nám nebudete môcť poskytovať tovar a služby.

 2. Vždy, keď navštívite naše webové stránky, môžeme automaticky zhromažďovať ktorékoľvek z nasledujúcich údajov:
  • technické údaje, vrátane IP adresy, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta, požadované súbory, typ a verziu prehliadača, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma;
  • údaje o Vašej návšteve, vrátane URL adries stránok, ktoré vedú na našu webovú stránku, cez našu webovú stránku alebo z našej webovej stránky (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakcii so stránkou (napríklad prehliadanie, kliknutie a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobov opustenie stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení, blogov a ďalších komunikačných údajov a údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovania.
 3. Ak nás kontaktujete na sociálnych médiách, budeme zhromažďovať určité údaje o Vašej osobe zo stránok sociálnych médií a prostredníctvom Vašej interakcie s nami alebo informáciami o našich produktoch a službách.
 4. Ak ste novinár, alebo pracujete pre inštitúciu / združenia v našom odbore, môžeme o Vašej osobe zhromažďovať údaje z verejných zdrojov.
 5. Ak ste zákazník alebo dodávateľ (alebo potenciálny zákazník alebo dodávateľ), alebo pre niektorého z nich pracujete (vrátane role konzultanta), môžeme o Vašej osobe získavať údaje z webových stránok Vašej spoločnosti.
 6. Ak pre nás pracujete alebo ste návštevníkom niektorého z našich pracovísk (vrátane pobočiek), môžeme o Vašej osobe získavať údaje tiež z priemyselných kamier.

2. Používanie osobných údajov

Naša Spoločnosť (alebo externé zdroje konajúce v našom mene) spracúva osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov:

 1. Ak navštívite naše webové stránky, alebo ak ste spotrebiteľ a používate niektorú z našich aplikácií:
  1. aby sme Vám umožnili získať prístup a používať naše webové stránky alebo prípadne aplikáciu;
  2. aby sme spracovali Vaše objednávky na náš tovar alebo služby;
  3. aby sme Vám poskytli informácie a služby, ktoré od nás požadujete;
  4. na poskytovanie technickej podpory;
  5. na zaistenie bezpečnosti našich služieb, našich webových stránok, prípadne našej aplikácie;
  6. na uchovanie informácií o Vašich preferenciách a aby sme mohli prispôsobiť náš web a aplikáciu Vašim individuálnym záujmom;
  7. aby sme Vás poznali, keď sa na náš web vrátite;
  8. aby sme Vám umožnili účasť v našich súťažiach a propagačných akciách;
  9. na zlepšovanie a údržbu nášej webovej stránky a aplikácie a na prípravu správ alebo zostavovanie štatistík kvôli zlepšovaniu nášho tovaru a služieb. Tieto informácie budú v primerane možnej miere anonymizované a Vašu osobu nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať
 2. Ak od vás získavame tovar a/alebo služby:
  1. aby sme od vás mohli prijímať služby a spravovať ich
  2. na riadenie a vedenie záznamov o zdravotnom stave a bezpečnosti;
  3. na hodnotenie Vašej pracovnej spôsobilosti
  4. aby sme overili informácie z Vášho životopisu a referencie, aby sme posúdili, či ste Vy alebo Váš zamestnávateľ vhodnými kandidátmi na prácu pre našu Spoločnosť.
 3. Ak Vám poskytujeme tovar a/alebo služby:
  1. aby sme Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi poskytli príslušný tovar alebo služby (vrátane toho, aby sme mohli potvrdzovať a spracovávať objednávky, pre správu Vášho účtu v našej Spoločnosti, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhania dlhov a pod;
  2. aby sme riešili otázky alebo problémy, ktoré máte s našim tovarom alebo našimi službami, vrátane všetkých otázok, ktoré môžete mať o spôsobe, akým zhromažďujeme Vaše osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o Vašej osobe vedieme. Ak s Vami nemáme zmluvu, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať na účely, ktoré sú v našom legitímnom záujme v rámci poskytovania služieb zákazníkom;
  3. aby sme vám mohli zasielať určité oznámenia (vrátane e-mailov alebo pošty) o našom tovare a službách, ako sú oznámenia a administratívne správy (napr. o zmenách našich podmienok a pod.);
  4. aby sme Vám umožnili účasť na našich akciách alebo v súťažiach a mohli Vám zasielať fotografie Vašej osoby, ktoré s Vaším dovolením zhotovíme;
  5. na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti a kontroly kvality;
  6. na vykonávanie štatistických analýz a prieskumu trhu, a
  7. ak ste nám na to poskytli súhlas, alebo v iných prípadoch, ak je to v našom legitímnom záujme, na účely rozvoja podniku a marketingové účely, aby sme Vám mohli odovzdávať (vrátane e-mailov a poštových zásielok) informácie o našich produktoch a službách, ktoré ste požadovali, alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať (vrátane spravodajcov), ale iba ak ste nám na to dali súhlas.
 4. Na účely vnútorného firemného výkazníctva, obchodnej administratívy, na zabezpečenie adekvátneho poistného krytia pre nášu Spoločnosť, na zaistenie bezpečnosti našich zariadení, na účely výskumu a vývoja, a na identifikáciu a realizáciu možností zvýšenia efektivity našej Spoločnosti.
 5. Aby sme dodržali všetky postupy, zákony a predpisy, ktoré sa na nás vzťahujú – čo môže zahŕňať prípady, keď je to podľa nášho uváženia v našom legitímnom záujme alebo v legitímnom záujme iných osôb, a prípady, kedy to vyžaduje zákon.
 6. Aby sme zriadili, vykonávali alebo hájili svoje zákonné práva - čo môže zahŕňať prípady, keď je to podľa nášho uváženia v našom legitímnym záujme alebo v legitímnom záujme iných osôb, a prípady, kedy to vyžaduje zákon.
 7. Ak navštívite niektoré z našich pracovísk (vrátane pobočiek) na účely monitorovania priemyselnými kamerami a na zaistenie bezpečnosti našich pracovníkov a návštevníkov a nášho a ich majetku.
 8. Ak nás kontaktujete na sociálnych médiách na monitorovanie Vašej interakcie s nami, a ak je to v našom legitímnom záujme tiež pre účely prieskumu trhu a na plánovanie budúcich marketingových kampaní.
 9. Ak použijeme Vašu fotografiu alebo videozáznam z akcie na rozširovanie informácií o akcii medzi širšie publikum a na účely interných prezentácií, a ak je to v našom legitímnom záujme tiež na rozvoj podnikania a marketingové účely, alebo vtedy, ak na to máme Váš súhlas.
 10. Ak ste novinár, a ak je to v našom legitímnom záujme, na to, aby sme Vás kontaktovali s výzvou, aby ste o našich produktoch a službách napísali novinový článok, aby sme Vás pozývali na akcie, zasielali Vám propagačné materiály a odovzdávali Vám tlačové správy.

3. Právne tituly (dôvod) používanie Vašich osobných údajov

 1. Právny titul (dôvod) spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je opísané v týchto Zásadách je nasledujúci:
  1. používanie Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou je nutné na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s Vami (napr. na vybavenie objednávky, ktorú ste u nás zadali, na dodržanie podmienok používania nášho webu alebo aplikácie, ktoré ste prijali tým, že ste navštívili náš web alebo si stiahli našu aplikáciu, a/alebo aby sme dodržali našu zmluvu o poskytovaní služieb, alebo aby sme mohli získavať služby od Vás alebo Vášho zamestnávateľa), alebo
  2. spracovanie Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou je nutné pre naše legitímne záujmy alebo legitímne záujmy iných osôb (napríklad na zaistenie bezpečnosti našich webových stránok alebo mobilnej aplikácie). Podľa nášho názoru sú našimi legitímnymi záujmami:
   • prevádzkovať, rozširovať a rozvíjať naše podnikanie;
   • prevádzkovať našu webovú stránku prípadne našu mobilnú aplikáciu;
   • vyberať si kvalifikovaných dodávateľov s potrebnými schopnosťami;;
   • zaistiť bezpečné pracovné prostredie pre našich pracovníkov a návštevníkov;
   • marketing, prieskum trhu a rozvoj podnikania;
   • poskytovať kvalitný tovar a služby našim zákazníkom a poznať zákazníkov, ktorým tovar a/alebo služby poskytujeme;
   • zadávať objednávky, sledovať a zaistiť ich plnenie našimi dodávateľmi.

 2. Osobitné kategórie Vašich osobných údajov smieme používať, ak ste nám k tomu dali svoj súhlas (ktorý môžete po udelení kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie v týchto Zásadách).
 3. Je možné, že v budúcnosti bude aj iné použitie Vašich osobných údajov podliehať udeleniu Vášho súhlasu (ktorý môžete po udelení kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie v týchto Zásadách). Ak je to tento prípad, bude potreba udeliť súhlas uvedený v týchto Zásadách.
 4. Ak sa rozhodnete odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili k používaniu Vašich osobných údajov konkrétnym spôsobom, môžete tak urobiť bezplatne a kedykoľvek, prostredníctvom e-mailu na adrese: info@tcslovakia.com. Ak však svoj súhlas odvoláte, môže to mať vplyv na našu schopnosť poskytovať Vám služby.

4. Využitie súborov cookies

 1. Čo sú to cookies? Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk Vášho počítača ukladá prehliadač pri návšteve internetovej stránky. Súbory cookies majú veľa funkcií. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní webových stránok.
 2. Aké cookies používa tcslovakia.com? Tcslovakia.com používa cookies na nasledujúce účely: na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate web tcslovakia.com, ktoré časti stránky navštevujete najčastejšie, takto zlepšujeme Váš zážitok na našich stránkach. Ďalej ich využívame za účelom štatistickej analýzy a ukladania údajov nákupného košíka pri nakupovaní z našej webovej stránky. Cookies ponúkajú tiež možnosť zacieliť reklamy na ostatných webstránkach.
 3. Dočasné (session) cookies: Dočasné cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku, potom sa automaticky odstránia. Tieto súbory cookies potrebujú používatelia na pozeranie našej stránky a používanie jej funkcií. Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť.
 4. Prevádzkové cookies: Tieto cookies umožňujú stránke zapamätať si Vaše kliknutia, zadané údaje do formulárov, aby ste napríklad nemuseli prihlasovacie údaje vždy vyplňovať.
 5. Cookies tretích strán: Pomocou Google Analytics cookies zhromažďujeme informácie o tom, ako používajú naši návštevníci našu webovú stránku. Tieto súbory cookie Vás nemôžu osobne identifikovať. Zhromaždené informácie sú napríklad, ktorú časť stránky ste navštívili, koľko času ste strávili na našich stránkach, či boli nejaké chybové hlásenia. S týmito informáciami podporujete vývoj našich webových stránok, ktoré neustále rozvíjame s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov.
 6. Ako si môžem upraviť alebo zablokovať cookies? Nezabudnite, že používanie súborov cookie uľahčuje používanie našich webových stránok a ich zablokovaním nemusia naše stránky fungovať podľa plánu. Odporúčame Vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača. V nastaveniach svojho prehliadača nájdete nastavenia súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete zmeniť nastavenia, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Ak si neprajete, aby sme mali prístup k informáciám o Vašich cookies, tak našu stránku nepoužívajte, alebo zvolte správne nastavenie Vášho prehliadača.

5. Poskytovanie osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:
  1. s našimi poskytovateľmi služieb a subdodávateľmi, vrátane okrem iného spracovateľov platieb, dodávateľov technických služieb a podpory, poisťovateľov, poskytovateľov logistických služieb a poskytovateľov cloudových služieb;
  2. s Vašim zamestnávateľom alebo pracovnou agentúrou;
  3. s malo- a veľkoobchodníkmi, ktorých ste zákazníkom;
  4. s verejnými inštitúciami (vrátane pracovníkov colných úradov);
  5. so zmluvnými závodnými lekármi a zdravotníkmi vykonávajúcimi testovanie na drogy a alkohol (ak sa využíva);
  6. so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s marketingom, reklamou a propagáciou;
  7. s poskytovateľmi analytických a vyhľadávacích modulov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať náš web a naše aplikácie.

 2. Možnosť všetkých tretích strán, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje, využívať tieto údaje na iné účely, než je poskytovanie služieb našej spoločnosti je obmedzená (zo zákona alebo zmluvne). Vždy zaistíme, aby tretie strany, s ktorými Vaše osobné údaje zdieľame, dodržiavali povinnosti v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti, ktoré sú v súlade s týmito Zásadami o ochrane súkromia a príslušnými zákonmi.

 3. Vaše osobné údaje budeme tiež poskytovať tretím stranám:
  1. ak je to v našom legitímnom záujme v rámci prevádzkovania, rastu a rozvoja nášho podnikania;
  2. ak máme povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť alebo zdieľať, aby sme dodržali akékoľvek zákonné povinnosti, zákonné požiadavky predstaviteľov štátnych alebo policajných orgánov a v rámci plnenia zákonov jednotlivých štátov v oblasti bezpečnosti alebo výkonu práva alebo prevencie nezákonnej činnosti;
  3. aby sme mohli vymáhať alebo uviesť do platnosti naše podmienky alebo inú zmluvu, alebo reagovať na tvrdenie, chrániť svoje práva alebo práva tretej strany, chrániť bezpečnosť osôb alebo brániť nezákonným činnostiam, alebo
  4. aby sme mohli chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť Spoločnosti, našich zamestnancov, zákazníkov alebo ďalších osôb. To môže zahŕňať výmenu osobných údajov s inými organizáciami na účely ochrany pred spreneverou a obmedzenie úverového rizika.
 4. Môžeme tiež poskytovať údaje a používať anonymizované, agregované správy a štatistiky o používateľoch nášho webu a aplikácií alebo nášho tovaru a služieb a z interakcií s nami a našimi značkami na sociálnych médiách na účely tvorby interných správ alebo správ pre našu skupinu alebo inú tretiu strany a pre naše marketingové a propagačné účely. Žiadna z týchto anonymizovaných, súhrnných správ alebo štatistík neumožní osobnú identifikáciu našich používateľov.
 5. Ak to nie je výslovne uvedené vyššie, nikdy nebudeme Vaše osobné údaje zdieľať, predávať ani prenajímať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme Vás o tom uvedomili a podľa potreby na to získali Váš súhlas. Ak ste nám udelili súhlas na používanie Vašich osobných údajov konkrétnym spôsobom, ale neskôr zmeníte názor, mali by ste nás kontaktovať a my od tohto využitia upustíme.

6. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nevedieme dlhšie, ako je nutné na účely, kvôli ktorým sú osobné údaje spracovávané. Doba, po ktorú uchovávame osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý ich zhromažďujeme a používame, a/alebo vyplýva z dodržiavania príslušných zákonov a z potreby vytvoriť, uplatniť alebo obhájiť naše zákonné práva.

7. Vaše práva

 1. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte určité práva. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto právach, alebo chcete niektoré z nich uplatniť, kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom na adrese: info@tcslovakia.com.
 2. Máte právo požadovať aby sme:
  1. poskytli prístup k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás vedieme;
  2. aktualizovali akékoľvek Vaše osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne alebo správne;
  3. odstránili Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme;
  4. obmedzili spôsob spracovania Vašich osobných údajov;
  5. zabránili spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  6. poskytovali alebo neposkytovali Vaše osobné údaje externým poskytovateľom služieb;
  7. poskytli Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás vedieme; alebo
  8. zvážili odôvodnené námietky, ktoré vznesiete proti používaniu Vašich osobných údajov z našej strany.
 3. Všetky takéto požiadavky zvážime a v primeranej lehote na ne budeme reagovať (každopádne najneskôr v zákonom predpísanej lehote). Upozorňujeme však, že určité osobné údaje môžu byť za určitých okolností z týchto požiadaviek vylúčené.
 4. Ak takáto výnimka nastane, oznámime Vám to v reakcii na Vašu požiadavku. Než budeme na Vaše požiadavky reagovať, môžeme od vás žiadať, aby ste nám poskytli informácie potrebné na potvrdenie Vašej totožnosti.

8. Marketing

 1. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na marketingové účely v e-mailoch, aplikáciách, v telefónnych hovoroch a poštových zásielkach.
 2. Môžeme Vám zasielať určité marketingové oznámenia (vrátane elektronickej marketingovej komunikácie pre existujúcich zákazníkov), ak je to v našom legitímnom záujme na účely marketingu a rozvoja podnikania.
 3. Pre priame marketingové oznámenia však vždy získame Váš súhlas, ak to od nás zákon vyžaduje a ak máme v úmysle pre tieto marketingové účely Vaše osobné údaje oznámiť tretej strane.
 4. Ak si prajete, aby sme Vám marketingové oznámenia prestali zasielať, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese: info@tcslovakia.com.

9. Prenos osobných údajov

 1. Osobné údaje získané od Vás registráciou na našich webových stránkach môžu byť používané, ukladané a/alebo k nim môžu získať prístup pracovníci IT oddelenia maďarskej spoločnosti Thermotechnik-CROWN COOL KFT., člena TC Group. Môžu tak robiť na účely správy spoločných webových stránok skupiny TC Group.
 2. Ak akékoľvek osobné údaje o Vašej osobe odovzdáme takému členovi našej skupiny, prijmeme príslušné opatrenia na to, aby príjemca Vaše osobné údaje adekvátne chránil v súlade s týmito Zásadami.
 3. Ďalšie podrobnosti o opatreniach, ktoré robíme na ochranu Vašich osobných údajov v týchto prípadoch, sú kedykoľvek dostupné na vyžiadanie – kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom na adrese: info@tcslovakia.com.

10. Bezpečnosť

 1. Naša Spoločnosť kladie veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do našich priestorov, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach. Technické opatrenia zahŕňajú používanie hesiel pre prístup do našich systémov a používanie antivírusového softvéru.
 2. Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu. Hoci vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme osobné údaje, ktoré nám poskytujete, ochránili, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto beriete na vedomie a prijímate, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú prenášané na náš web, a že takýto prenos prebieha na Vaše nebezpečenstvo. Ihneď ako Vaše osobné údaje obdržíme, budeme používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k týmto údajom.
 3. Ak sme Vám dali (alebo ak ste si zvolili) heslo, ktoré Vám umožňuje prístup k Vášmu online účtu, zodpovedáte za udržanie tohto hesla v tajnosti. Žiadame Vás, aby ste heslo nikomu neprezrádzali.

11. Weby tretích strán

Náš web, mobilné aplikácie a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami, vrátane partnerských sietí a spoločností našej skupiny TC Group. Upozorňujeme, že tieto Zásady o ochrane súkromia platí len pre osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho webu, aplikácií a stránok na sociálnych médiách, alebo ktoré získame z externých zdrojov, a že nemôžeme niesť zodpovednosť za osobné údaje o Vás, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia a Vy by ste si ich mali pozorne prečítať predtým, než na tieto weby odošlete akékoľvek osobné údaje. Neschvaľujeme ani inak neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webov alebo podmienky a smernice týchto tretích strán.

12. Zmeny Zásad ochrany súkromia

Naše Zásady môžeme príležitostne aktualizovať. Akékoľvek budúce zmeny Zásad budú zverejnené na tejto stránke a podľa potreby o nich budete informovaní e-mailom. Pravidelne sa na túto stránku vracajte a kontrolujte, či nedošlo k aktualizáciám alebo zmenám našich Zásad. Ak budete naďalej používať služby a náš web, alebo nám budete ponúkať a/alebo poskytovať služby, potvrdzujete tým, že ste si prečítali aktuálnu verziu našich Zásad a rozumiete im.

13. Ďalšie otázky alebo podávanie sťažností

 1. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo sťažnosti ohľadom zhromažďovania, používania alebo uchovávania Vašich osobných údajov z našej strany, alebo ak si budete priať uplatniť akékoľvek zo svojich práv súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese info@tcslovakia.com. Každú sťažnosť alebo spor ohľadom používania alebo zverejnenia Vašich osobných údajov prešetríme a pokúsime sa ich vyriešiť.
 2. Môžete tiež podať sťažnosť na miestnom orgáne zaoberajúcom sa ochranou údajov v krajine Európskej únie, v ktorej má naša spoločnosť sídlo, alebo v ktorej spracovávame osobné údaje, ktoré sa týkajú ponuky tovarov alebo služieb Vašej osobe v Európskej únii. Ak si nebudete istí, na ktorý z orgánov ochrany osobných údajov sa máte obrátiť, kontaktuje nás na adrese info@tcslovakia.com. Ak sa prípadne budete domnievať, že boli porušené Vaše práva, môžete sa dožadovať nápravy u miestnych súdov.

Postupy opísané v týchto Zásadách predstavujú aktuálne zásady ochrany súkromia k dátumu 25.5.2018.

V Dvoroch nad Žitavou, dňa 25.5.2018


Impressum

THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie pre Vaše komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí.

THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.

THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o.
941 31 Dvory nad Žitavou, Krajná 2640
Slovenská republika

Tel.: +421 (0) 911 277 482, +421 (0) 917 760 743
E-mail: info@tcslovakia.com

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania: veľkoobchod, maloobchod, výroba, inštalácie, opravy a servis gastronomických a pivných zariadení
Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, Vložka číslo: 13636/N
IČO: 36550809
IČ DPH: SK2020145468

 

REFERENCIE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Viac

NOVINKY A AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Prihláste sa na odber newsletteru pre najnovšie správy, akcie!
So zadaním mojej emailovej adresy súhlasím, aby Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. s cieľom vytvorenia všeobecnej štatistiky
sledovala moju aktivitu v rámci newsletterov, ktoré budem dostávať na zadanú emailovú adresu (napr. otvorenie správy, kliknutie).