Potrebujete chladiace alebo mraziace zariadenie len na krátky čas? Máme riešenie!

Ponúkame na prenájom nasledujúce modely: LG-350X, LSC-352BW, USS 374 DTKLE, WD 330Y
Cena prenájmu je 12 €/deň. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene.

Ponúkame na prenájom aj chladiarenský príves s rozmermi š 1700 x h 3400 x v 1900 mm, vonkajšia dĺžka 5500 mm, objem 12 m3. Cena prenájmu je 200 € bez DPH (doba prenájmu cca. 4 dni + prepravné náklady).

O podrobnostiach sa informujte telefonicky alebo e-mailom.
Tel: 0911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o rešpektuje právo na ochranu osobných údajov zamestnancov, používateľov, klientov a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a smernice bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, ktorý má naša spoločnosť spracovaný. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zmysle zákona 428/2002 Z.z. zároveň definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov v našej spoločnosti. Naša webová stránka umožňujú používateľom jednotlivé stránky prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

Súbory cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies nemôžu preskúmavať vás počítač alebo čítať vňom uložené dáta. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.
Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžiakzaisteniu vyššieho komfortu pripoužívaní našich webových stránok. Využívame ich za účelom štatistickej analýzy a ukladania údajov nákupného košíka pri nakupovaní znašej webovej stránky. Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Údaje, ktoré zhromažďujeme
Poskytnutím svojich osobných údajov dávate súhlas k ich spracovaniu a ukladaniu v personálnej databáze spoločnosti THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o., v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom získania zamestnania budú vaše údaje uchovávané v informačnom systéme iba na dobu určitú, ktorá skončí:
 • dotknutá osoba sama požiada o likvidáciu osobných údajov, lebo zavedenie predzmluvných vzťahov v zmysle § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. už nepožaduje,
 • osobné údaje sa stali nesprávnymi, neúplnými alebo neaktuálnymi vzhľadom k účelu ich spracúvania, a teda ich ďalšie spracúvanie by bolo v rozpore s ustanovením § 6 ods. l písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z.

Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. získava a spracúva vaše osobné údaje na tomto právnom základe :

 • získavajú sa na základe §7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • poskytujú sa na základe §28 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • súhlasu dotknutej osoby

Ako tieto údaje používame – účel spracovania
Tieto informácie použijeme k tomu, aby sme vám pomohli získať zamestnanie a aby sme vám mohli poskytovať aktuálne informácie o našich službách.
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. vaše údaje použije k tomu, aby vám poskytla svoje služby pri dodržaní bezpečnosti a ochrany vašich údajov na účely výberového konania zamestnávateľa na príslušnú pracovnú pozíciu a uzatvorenia pracovnej zmluvy v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Vaše údaje môžu byť využité k tomu, aby sme vám poskytli informácie, o ktorých sa domnievame, že sú pre vás zvlášť dôležité a zaujímavé. Vždy máte možnosť nepovoliť, alebo odvolať takéto kontakty, spojené s informovaním a marketingom a môžete svoj súhlas so zasielaním kedykoľvek odvolať. Riadime sa tiež zásadami práv vášho súhlasu a to umožniť vám odmietnutie takéhoto kontaktovania.
Na určité pracovné pozície môže byť požiadavka pohovoru, testu zameraného na zistenie psychickej pracovnej spôsobilosti. Na túto skutočnosť je uchádzač upozornený, ak sa uchádza o pracovnú pozíciu, kde zamestnávateľ toto požaduje.

Komu tieto údaje poskytujeme
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. neposkytne, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, mimo účelu náborových a výberových služieb zamestnania. Pokiaľ nebudeme mať váš súhlas, alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, budeme spracúvať osobné dáta, ktoré nám poskytnete, iba v spoločnosti THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. alebo s partnermi, ktorým sprostredkúvame odsadenie voľných pracovných miest. Títo partneri spoločnosti THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. sa taktiež riadia politikou ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie týchto dát a sú viazaní príslušnými zmluvami o dodržiavaní dôvernosti a zákonom 428/2002 o ochrane osobných údajov.
Vaše údaje sú ale poskytované na základe platnej legislatívy zákona 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, daňovým úradom.

Súhlas a dobrovoľnosť
Právnym základom na získavanie osobných údajov je § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z.. To znamená, že dotknutá osobadáva sama žiadosť o zavedenie predzmluvných vzťahov s budúcim zamestnávateľom, poskytuje svoje osobné údaje na účel sprostredkovania zamestnania a poskytuje ich dobrovoľne.
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. nepoužije, ani neposkytne získané osobné údaje inými spôsobmi, než tými, ktoré sú popísané vyššie, bez toho, aby vás o tom upovedomila a dala vám možnosť výberu. Ako vyhlasujeme vyššie, poskytneme vám tiež možnosť oznámiť nám, že si neprajete dostávať od nás materiály o ponukách a marketingových akciách. Naše pracovné postupy zabezpečujú, aby sme takéto žiadosti rešpektovali. Riadime sa zákonmi a legislatívou, ktoré sú platné v Slovenskej republike.

Prístup, aktuálnosť a likvidácia
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. sa snaží, aby udržovala osobné údaje presné a aktuálne. Poskytujeme vám možnosť aktualizácie, alebo opravy vašich údajov. Aby sme chránili vaše súkromie a bezpečnosť, podnikneme tiež primerané kroky, ktorými overíme vašu totožnosť, skôr ako vám k týmto údajom poskytneme prístup, alebo umožníme opravy týchto údajov. Aby ste mohli využívať tieto služby, kontaktujte našu spoločnosť, kde vám bude oznámený postup aktualizácie, opravy, alebo vymazania vašich údajov.
Likvidácia ako elektronická tak aj v písomnej forme bude realizovaná:

 • ak uchádzač o zamestnanie, ktorý poskytol svoje osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétne inzerovanú pozíciu, bol uplatnený na trhu práce,
 • dotknutá osoba (uchádzač o zamestnanie) sama požiada o likvidáciu osobných údajov, alebo zavedenie predzmluvných vzťahov (na inú ďalšiu pozíciu, prípadne vôbec) sa už nepožaduje,
 • osobné údaje sa stali nesprávnymi, neúplnými alebo neaktuálnymi vzhľadom k účelu ich spracúvania.

Práva dotknutej osoby

 1. Zákon ustanovuje, že osobné údaje možno spracúvať iba s Vaším súhlasom. Váš súhlas sa nevyžaduje, ak to ustanovuje osobitný zákon. Pre spracúvanie osobných údajov odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, alebo svetonázor, členstvo v odboroch a údajov, týkajúcich sa zdravia, pohlavného života a odsúdenia, platí osobitný režim. Spracúvanie takýchto údajov sa zakazuje až na výnimky taxatívne uvedené v zákone (napr. ak ste výslovne súhlasili so spracúvaním takýchto údajov).
 2. Ak od Vás určitá osoba požaduje osobné údaje, máte právo:
  • poznať jej totožnosť, ako aj totožnosť prevádzkovateľa príslušného informačného systému,
  • poznať, či je poskytnutie osobného údaju dobrovoľné alebo povinné
  • ak je povinné, máte právo poznať zákon, ktorý Vám takúto povinnosť ukladá
  • tiež právo poznať účel spracúvania
 3. Máte právo písomne vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o svojich osobných údajoch v priebehu ich spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný Vám ich poskytnúť raz do roka bezplatne, v ďalších prípadoch za dohodnutú cenu alebo za správny poplatok
 4. Máte právo písomne vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov.
 5. Máte právo vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, alebo ak bol porušený zákon.
 6. Máte právo na základe bezplatnej žiadosti namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (napr. keď Vás osloví určitá firma s ponukou svojich produktov aj napriek tomu, že ste takejto firme nikdy svoju adresu alebo iné osobné údaje priamo neposkytli).
 7. Právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré bolo vydané výlučne na základe úkonov automatického spracúvania osobných údajov (napr. bez pečiatky a podpisu).

Bezpečnosť
Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o. sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, tak aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zneužitiu či prezradeniu, udržali presnosť a aktuálnosť údajov a zaistili vhodné využitie údajov. Zaviedli sme zodpovedajúce technické, personálne, organizačné, elektronické a riadiace postupy, ktoré chránia a zabezpečujú získavané a spracúvané osobné údaje. Pri získavaní, alebo prenose osobných údajov používame šifrovanie podľa bezpečnostných štandardov.

Dohľad
Ak máte pripomienky alebo otázky, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo našej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, kontaktujte nás.


               

Impressum

THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o Vás týmto oprávňuje používať uverejnené informácie pre vaše komerčné použitie. Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí.

THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o. môže obsah týchto stránok kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť THERMOTECHNIKA CROWN COOL s.r.o. nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.

THERMOTECHNIKA CROWN COOL, s.r.o.
941 31 Dvory nad Žitavou 2159
Slovenská republika

Tel.: +421 35 6446 072, +421 35 6400 835
Fax: +421 35 6446 072
E-mail: info@tcslovakia.com

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet podnikania: veľkoobchod, maloobchod, výroba, inštalácie, opravy a servis gastronomických a pivných zariadení
Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, Vložka číslo: 13636/N
IČO: 36550809
IČ DPH: SK2020145468

 

REFERENCIE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Viac

NOVINKY A AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Prihláste sa na odber newsletteru pre najnovšie správy, akcie!